200 forsvarsansatte og deres familier går nå en usikker fremtid i møte fordi flertallet på Stortinget ønsker å legge ned skolesenteret på Kjevik.

Det er med sorg og vantro de 200 ansatte på Luftforsvarets skolesenter Kjevik fredag kveld får bekreftet, igjennom Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling, at flertallet på Stortinget ønsker å legge ned Forsvarets virksomhet på Kjevik. De ansatte merker seg at komiteen viser til at det har vært reist spørsmål rundt det økonomiske beslutningsgrunnlaget for samlingen på Værnes.

Stortinget påtar seg med dette vedtaket et stort ansvar, for å sikre at avviklingen av Forsvarets aktivitet på Kjevik ikke ender i økonomiske merkostnader og kritisk kompetansetap i Luftforsvaret.

Avviklingen medfører store påkjenninger for de ansatte, som i over et år har kjempet for skolesenterets eksistens. Nå venter en usikker fremtid. Men også Luftforsvaret går en usikker fremtid i møte, fordi avviklingen av Kjevik kommer i en periode hvor forsvarsgrenen gjennomgår store utskiftinger av våpensystemer og strukturelle endringer. Så langt de ansatte kjenner til, så har hverken politisk eller militær ledelse en plan for hvordan man skal takle et større kompetansetap innen teknisk bransje i Luftforsvaret.

Luftforsvarets skolesenter Kjevik er en av Forsvarets største utdanningsinstitusjoner, med 150 ansatte i skoleorganisasjonen og ytterligere 50 ansatte i andre funksjoner. Luftforsvaret har samlet utdanningsaktivitet på Kjevik i over 70 år og skolesenteret er primærleverandør av teknisk fagutdanning til Luftforsvaret. Skolesenteret er anerkjent som en kompetent og økonomisk veldrevet organisasjon, som leverer riktig teknisk kompetanse når Luftforsvaret trenger det. Skolesenteret har fram til 2021 en nøkkel-rolle for å sikre at utdanningsleveransene til nytt redningshelikopter ikke medfører forsinkelser under innføringen.

De ansatte har, gjennom Kjevikfakta, informert Stortinget og Forsvarsdepartementet om at det økonomiske og faglige underlaget for å avvikle Kjevik fremstår både mangelfullt og feilaktig. De ansatte frykter at den beregnede besparelsen på 1 MRD NOK kan ende som ekstrakostnader på mange hundre millioner.

Kjevikfakta vil i 2017 fortsette arbeidet med å påvirke politisk, slik at tallunderlaget som underbygger den påståtte gevinsten med å avvikle Kjevik, blir kvalitetssikret.

Selv om det ikke lyktes å endre romertallsvedtaket, ønsker de ansatte å fremheve den fantastiske støtten et samlet politisk miljø på Agder har gitt til arbeidet med å forhindre en avvikling av Forsvarets aktivitet på Kjevik. Spesielt det gode lokalpolitiske samarbeidet med Kristiansands ordfører Harald Furre og opposisjonsleder Mette Gundersen har betydd mye for fremdriften i arbeidet. En samlet Sørlandsbenk har jobbet sammen med Kjevikfakta igjennom representantene Åse Michaelsen, Ingunn Foss, Kari Henriksen, Hans Fredrik Grøvan, Norunn Tveiten Benestad, Kjell Ingolf Ropstad og Svein Harberg. Uten Sørlandsbenken ville ikke Kjevikfakta kommet i inngrep.

Priv til red

Pressekontakt: Leif Arild Westberg, 488 68 399, leif.arild.westberg@kjevikfakta.no og Erik Qvam, 414 34 150, erik.qvam@kjevikfakta.no

Utenriks- og forsvarskomiteen (UFK) har kvelden den 2016-11-11 lagt frem "Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Kampkraft og bærekraft – Langtidsplan for forsvarssektoren (Midlertidig)" Innst. 62 S (2016–2017). Romertallsvedtak VII har ordlyden "Luftforsvarets skolesenter lokaliseres til Værnes. Forsvarets virksomhet på Kjevik legges ned."

I sitt fagmilitære råd (FMR) beskrev Forsvarssjefen et stort felles skolesenter på Værnes, med sterke synergier mellom en rekke våpenskoler i Heimevernet og Luftforsvaret. Det felles skolesenteret på Værnes er tatt ut av Langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) satsningen. Heimevernet skal ikke lenger legge utdanning til Værnes. Luftforsvaret skal nå kun flytte deler av aktiviteten på Kjevik til Værnes. Den resterende aktiviteten fra Kjevik skal fragmenteres til de operative basene og forsøkes satt ut sivilt. Resterende utdanningsvirksomhet i Luftforsvaret blir, slik Kjevikfakta forstår det, heller ikke flyttet til Værnes.

Kjevikfakta er fagforeningene ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik. Kjevikfakta har i perioden fra fremleggelse av FMR jobbet politisk for å belyse faktafeil i det underlaget som tilsynelatende bekrefter gevinst ved å avvikle Forsvarets aktivitet på Kjevik. Arbeidet ble videreført med fornyet styrke da LTP ble lagt frem. Det er jobbet tverrpolitisk mot Stortinget, samt mot Forsvarsdepartementet (FD) og i noen grad Beredskaps- og justisdepartementet (JD). Kjevikfakta har kommunisert at:

  • Bygningsmassen på Kjevik er i meget bra stand, besparelsen på 320 MNOK på Kjevik vil derfor ikke bli mulig å realisere.

  • Driftsbesparelsen på 35 MNOK, som skal oppnås mellom 2017-2037 ved å legge ned Kjevik, vil bli umulig å oppnå fordi Luftforsvaret bl.a. må doble driftskostnadene under Kjeviks avviklingsperiode 2017-2025 med en parallell drift på Værnes.

  • Grunnleggende flyteknisk utdanning basert det sivile EASA kravet, blir fra 2017 erstattet av det mer utfyllende militære EMAR kravet. Grunnleggende flyteknisk utdanning, som nå er på ca 2400t, krever en skolehangar som det i dag ikke er på Værnes.

  • Modellen som nå skal desentralisere teknisk spesialistutdanning i Luftforsvaret til inntil 8 operative baser, er forskjellig fra skolesenter modellen som våre NATO partnere bruker. Forsvaret har til nå ikke lykkes med den desentralisert utdanningsmodellen. Kjevikfakta er uenige i at desentralisert modell kan innføres uten investeringer i undervisningsmiljø på de operative basene.

  • Luftforsvaret har i 2013 gitt anbefaling til FD om at Kjevik ikke må vurderes flyttet før etter 2025. Dette er nødvendig for å sikre at Luftforsvaret får utdannet teknisk kompetanse i en periode med innføring av mange nye plattformer og betydelig strukturell omorganisering. Disse kompetansekrevende endringene faller forøvrig sammen med en 10-års periode med firedoblet aldersbetinget avgang innen Luftforsvarets tekniske fagmiljø.

  • Hvis prøveperioden med den amerikanske rotasjonsstyrken blir vellykket, kan Værnes få en aktivitetsvekst som kan gi vanskelige vilkår for Luftforsvarets skolevirksomhet. Veksten kan gjøre beslag på infrastruktur - og derfor medføre et større behov for investeringer i ny bygningsmasse på Værnes enn det som er beregnet i LTP.

  • Ingen strukturelle omorganiseringer i Forsvaret har, så langt Kjevikfakta erfarer, til nå blitt gjennomført uten betydelig kompetansetap.

Last ned en utskriftsvennlig kopi av pressemeldingen her.