Kjevikfakta har nå revidert vår informasjonsbrosjyre (mai 2016).

Argumentene i FMR og andre rapporter/utredninger, som skal underbygge beslutningene i LTP, er sammenflettet. Kjevikfakta prøver i denne brosjyren å drøfte noen av disse argumentene under temaene: Økonomi, utviklingsmuligheter og kompetanse.

/images/nybrosjyre.jpg

Siste side i brosjyren presentere 10 spørsmål som langt på vei avkler det militærfaglige arbeidet med FMR. Hvis Regjering og Storting stiller disse spørsmålene så må de revurdere om Luftforsvaret skal få etablere et skolesenter på Værnes.

1 Hvor er utregningene som viser økonomiske, operative eller kompetanse gevinster med å flytte skolesenteret til Værnes?

2 Det hevdes at Forsvaret må redusere sitt fotavtrykk igjennom å være på færre steder. Hvor stor blir reduksjonen i baser hvis skolene samles på Værnes?

3 Hvorfor må skolene relokaliseres før Forsvarssjefen har utredet den fremtidige utdanningsvirksomheten i Forsvaret?

4 Er det gjennomført konsekvensanalyser rundt den innvirkning en flytting av skolesenteret vil ha på innføring av nytt redningshelikopter?

Les resten av spørsmålene og drøftingen av temaene i brosjyren.