KrF har på frigjøringsdagen avlagt de ansattes fagforeninger på Luftforsvarets skolesenter Kjevik et kort besøk. Tema for besøket var usikkerheten i det økonomiske beslutningsgrunnlaget, til Langtidsplan for forsvarssektoren (LTP), rundt avviklingen av militær virksomhet på Kjevik.


/images/krf_visit_1.jpg

KrF ledelse og lokale representanter besøker Kjevik i nydelig vær på frigjøringsdagen.


KrFs forsvarsvedtak på landsmøtet 2017

De ansatte på Kjevik er meget fornøyd med at KrF har fulgt opp sitt nei i LTP-voteringen over avvikling av militær virksomhet på Kjevik, med tydelige forsvarsvedtak på landsmøtet 2017:

  • Vurdere på nytt nedleggelsene av Andøya flystasjon og Luftforsvarets skolesenter på Kjevik til høsten basert på oppdaterte kostnadsberegninger.

  • Heimevernets bemanning og områdestruktur må holdes oppe og ikke reduseres, slik Stortingets flertall har vedtatt.

  • Arbeide for at alle Heimevernet-distrikter opprettholdes og at Heimevernet får ressurser nok til utrusting og trening til fullt ut å ivareta sine oppgaver.

  • Vurdere å gradvis øke forsvarsbudsjettets bevilgninger til 2 prosent av BNP.


Møtet på Kjevik

Presentasjonen med manus kan lastes ned her.

KrF besøket ble lagt til et av de nye NAWSARH klasserommene. Kjevikfakta redegjorde med en kort presentasjon rundt LTP-økonomien, mangelen på sammenheng fra forrige LTP og status på Kjevik som følge av LTP-vedtaket.

Fra presentasjonen fremhever vi:

  • Det blir 250 MNOK lavere fornyelsekostnad på Kjevik enn det LTP legger til grunn.

  • Det blir umulig å realisere LTPs driftsbesparelser, på 35 MNOK årlig, uten betydelig personellreduksjon. (Skoleledelse og teknisk skole bruker årlig: 20 MNOK på husleie, resten går til lønn.)

  • Vi tolker den skjermede "Mulighetsstudien for Værnes" til at det kommer investeringskostnader på Værnes utover det som beskrevet i LTP.

  • Luftforsvaret advarte i 2013 FD mot for tidlig oppsplittelse av Kjevik, mot utsetting av utdanningsoppgaver og å blande utdanning med operativt virksomhet. Luftforsvarets utredning er forankret i faglige og økonomiske vurderinger. Regjeringens forslag til LTP, og Stortingets påfølgende vedtak, går på tvers av Luftforsvarets anbefaling.

  • Avviklingen av Kjevik startet umiddelbart etter Stortingets vedtak 11/11-2016 og personellsituasjonen forverres kontinuerlig.

  • Luftforsvaret har allerede opparbeidet seg et betydelig etterslep på utdanning av teknikere, men på Kjevik må man begynne å prioritere mellom leveransene.

Vi avsluttet presentasjonen med en diskusjon rundt det enkle spørsmålet: Er det mulig å reversere vedtaket om å avvikle militær virksomhet på Kjevik?


Kjevikfakta takker KrF for en meget god diskusjon og håper KrF fra høsten av kommer i posisjon til å følge opp sine landsmøte tiltak.


/images/krf_visit_2.jpg

Fagforeningene forteller hvorfor beslutningsgrunnlaget for å avvikle militær virksomhet på Kjevik er feil.


NAWSARH fakta

NAWSARH-prosjektet (Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter) er Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelsesprosjekt for nye redningshelikoptre. Alle Sea King-helikoptrene skal etter prosjektplanen være erstattet med nye, tidsmessige redningshelikoptre av typen AW101, innen 2020.

Luftforsvarets skolesenter Kjevik har leveransen på teknisk utdanning. Til dette er det på Kjevik opprettet 3 klasserom for teknikere og piloter, og et spesialrom for piloter. 6 instruktører forbereder seg til det meget ambisiøse utdanningsprogrammet, med start høsten 2017, som skal "omvæpne" en base hver 6. måned.