Kjevikfakta var 7. mars i møte med statssekretær Bø i Forsvarsdepartementet. Under møtet presenterte vi hvorfor vi mener argumentene i FMR for å flytte Kjevik er feil. Vi forklarte at en flytting vil medføre unødvendige milliardkostnader og fare for tap av viktig kompetanse. Vi påpekte også det vi mener er overfladiske vurderinger og manglende kvalitetssikring i FMR prosessene.

Sammenlignes en videre drift av Kjevik med den kostbare flyttingen til Værnes, blir det tydelig at man er på feil spor med hensyn til økonomiske prioriteringer. Dessverre kan også teknisk utdanning i Luftforsvaret, som er kritisk for å lykkes med nye kapasiteter, bli skadelidende hvis utdanningsvirksomheten i Forsvaret endres uten grundige og gode prosesser.

FMR anbefaler flytting av Kjevik, til tross for at FDs Sondov utredning tydelig poengterer at Kjevik er det beste alternativet når økonomi og kompetanse vektlegges.

Klikk på bildet og les hele presentasjonen som Kjevikfakta viste til statssekretæren.

Vi har i tiden etter at FMR ble overlevert til Forsvarsministeren, identifisert en rekke argumenter knyttet til flyttingen av Kjevik som er dårlig utredet. Vi har fortløpende argumentert mot disse og påpekt farene med en flytting av Kjevik.

Flere av argumentene vi la frem til statssekretæren på møtet, ble allerede i 2015 formidlet til Forsvarsministeren av Kristiansands ordfører Harald Furre. Det er således ikke nytt for Forsvarsdepartementet at grunnlaget for å flytte Kjevik er svakt.

Klikk på utdraget og les hele samtlige argumenter som Kjevikfakta overbragte til statssekretæren.

Forsvarssjefens utredning, om utdanningsvirksomhet i Forsvaret innen 2020, bør ferdigstilles før Forsvaret endrer på utdanningsvirksomheten. Utredningen er nødvendig for å kunne velge helhetlige og fremtidsrettede løsninger. Å bestemme en flytting av Kjevik før Forsvarets utdanningsbehov er utredet, kan bli kontra-produktivt med hensyn til Luftforsvarets fremtidige kompetansebehov.