Den beregnede gevinsten i Langtidsplan for forsvarssektoren (LTP), på 1 milliard for å avvikle militær aktivitet på Kjevik, kan bli snudd til økte kostnader. Kjevikfakta har skrevet til samtlige stortingsgrupper og invitert oss inn til dialog rundt det vi mener er vesentlige endringene i beslutningsunderlaget til LTP.

Les mer om det som er vesentlig endret her.


Vi forventer at Stortinget følger opp Utenriks og forsvarskomiteens merknad til Langtidsplan for forsvarssektoren:

Komiteen viser til at det er reist spørsmål ved det økonomiske og faglige beslutningsgrunnlaget knyttet til deler av langtidsplanproposisjonen, herunder samlingen på Evenes og Værnes. Dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering.


/images/graph1.png

Graf som viser hvordan den beregnede gevinsten kan bli snudd til økte kostnader.


Dette er forholdene som utpeker seg som vesentlig endret i forhold til det LTP legger til grunn:

  1. I følge Forsvarsbyggs oppdaterte tilstandsanalyse blir fornyelsebehovet på Kjevik omlag 250 MNOK lavere enn beskrevet.

  2. Fra høsten 2017 sparer Luftforsvaret mer enn 36 MNOK i årlige driftsutgifter på Kjevik, fordi befalsskolen er overført. Det fremstår som usannsynlig at Luftforsvaret kan spare ytterligere 35 MNOK årlig, uten å kutte kraftig i utdanningsproduksjonen av teknisk personell. Det er derfor sannsynlig at innsparingen på 700 MNOK vil smuldre bort.

  3. Det flyttes mer aktivitet til Værnes enn det LTP beskriver og ledige kapasitet er under press. Det fremstår som sannsynlig at investeringsrammene for Luftforsvaret på Værnes vil øke, hvis ledig kapasitet ikke kan gjenbrukes som forutsatt.

  4. Utdanningsproduksjonen gjøres meget kosteffektivt på Kjevik. Hvis LTP ikke lykkes med å fragmentere Luftforsvarets tekniske utdanning, så må Luftforsvaret på sikt reetablere et skolesenter med tilpasset bygningsmasse. Den største enkeltkostnaden kan da bli en skolehangar med investeringsramme på inntil 5-600 MNOK.


Det økonomiske og faglige beslutningsgrunnlag må kvalitetssikres før prosessen med å flytte teknisk utdanning og ledelse fra Kjevik videreføres. En mer ambisiøs tilnærming er å styrke utdanningsporteføljen på Kjevik.