Kjevikfakta får mange spørsmål om hvordan det går med Kjevik. Det går bra med Kjevik, men vi vet ikke hva Stortinget bestemmer seg for med hensyn til Kjeviks fremtid. Først den 4. november vet vi hva utenriks- og forsvarskomiteen anbefaler Stortinget å stemme, og kort tid etterpå må vi forvente at Stortinget voterer over Langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Kjevikfakta håper at flere partier vil følge Venstres syn på Luftforsvarets skolesenter Kjevik.

/images/venstre-ltp.png


Veien fra Rammeskriv og frem til votering over LTP har vært lang for alle ansatte i Forsvaret:

 • 2014-10-01 Forsvarsministerens Rammeskriv: Ny langtidsplan for Forsvarssektoren - Anmodning fra Forsvarsministeren om Forsvarssjefens tilrådning om den videre utvikling av Forsvaret.

 • 2015-10-01 Forsvarssjefens fagmilitære råd: Et forsvar i endring

 • 2016-06-17 Regjeringen fremmer grunnlag for saken: Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

 • 2016-08-24 Utenriks- og forsvarskomiteen gjennomfører åpen høring rundt LTP.

 • 2016-09-20 Venstre legger frem Venstres forslag til Langtidsplan for Forsvaret. I forslaget beskriver Venstre at de ønsker å satse på videre drift på Kjevik ved å tilføre aktivitet.

 • 2016-10-3 Åpning av det 161. storting.

 • 2016-10-6 Regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2017.

 • 2016-10-27/28 Høring i Utenriks- og forsvarskomiteen om statsbudsjettet for 2017.

 • 2016-11-04 Utenriks- og forsvarskomiteen avgir sin innstilling om Prop. 151 S (2015–2016) til Stortinget.

 • 2016 medio november Debatt og vedtak om Prop. 151 S (2015–2016) i Stortinget.

 • 2016 medio desember Debatt og vedtak om statsbudsjettet for 2017.

De som har god kjennskap til saksgangen i Stortinget vet at saker ofte bygger på tidligere saker. Derfor startet Prop. 151 S (2015–2016) egentlig med Prop. 73 S (2011-2012). Og fortsatte med alle militære og eksterne utredninger i tiden frem til Prop. 151 S ble lagt frem.

Kjevikfakta har jobbet kontinuerlig siden oktober 2015 med å formidle positivt-nyansert faktainformasjon rundt Kjevik til Stortinget. Dette arbeidet vil vi fortsette med frem til innstillingen foreligger fra utenriks- og forsvarskomiteen.

Det er mer informasjon om behandlingen på Stortingets hjemmeside: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64481