I kommunikasjonen rundt LTP, Prop 151 S (2015-2016), argumenteres det med at avviklingen av militær aktivitet på Kjevik forankres i operative og faglige behov. Forankringen i operative behov ikke gir mening. Forankringen i faglige behov er feil. Forbindelsen fra Prop 73 S frem til Prop 151 S ble brutt av Luftforsvarets faglige 2013 utredning.

/images/brutt-lenke.jpg

Luftforsvarets faglige svar til FD, i 2013 utredningen, bryter lenken mellom Prop 73 S (2011-2012) og Prop 151 S (2015-2016). (Illustrasjon: Kjevikfakta)


LTP Prop 151 S bygger ikke på en faglig anbefaling fra LTP Prop 73 S. Faglige vurderinger utført av Luftforsvaret anbefaler en videreføring av skolesenteret på Kjevik, frem til Luftforsvaret har innfaset nye systemer og er ferdig med den pågående omorganiseringen. Først etter 2025 kan det foretas en ny vurdering av lokalisering av skolesenteret og en eventuell fragmentering av spesialistutdanning.


Prop 73S (2011-2012), kapittel 6.5 Endringer tilknyttet Luftforsvaret base- og støttestruktur

"Endringene i Luftforsvaret gjør det både mulig og nødvendig å vurdere en ny innretning på utdanningen og kompetanseutviklingen i Luftforsvaret. (...) For det tekniske personellet betyr dette at fag- og systemspesifikk teknisk utdanning overføres til de basene der strukturelementene er lokalisert. Der hvor det er naturlig og kostnadseffektivt, skal utdanningen innrettes eksternt og mot flernasjonale løsninger. Grunnleggende teknisk utdanning bør i fremtiden i større grad gjennomføres i felles regi i Forsvaret eller i det sivile markedet. Den endrede innretningen av utdanningen i Luftforsvaret vil være en funksjon både av endrede konsepter for operativ virksomhet, nye logistikk- og støttekonsepter, samt utviklingen av den nye basestrukturen."

Innst. 388 S (2011–2012) kapittel 2.2.2 Luftforsvaret

"Komiteen gir sin tilslutning til at det vurderes en ny innretning på utdanning og kompetanseutvikling i Luftforsvaret, og at fremtidig utvikling av Luftforsvarets skolesenter på Kjevik må ses i lys av de nye behovene strukturen vil ha og tilpasses denne utviklingen."

Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2013–2016

"Omstillingen i Luftforsvaret, både med hensyn på organisasjon og materiell, gjør det mulig å vurdere en ny innretning på utdanningen og kompetanseutviklingen i forsvarsgrenen. Luftforsvaret skal vurdere om teknisk utdanning i fremtiden i større grad bør gjennomføres samlokalisert med de operative miljøene i Luftforsvaret, og om det er hensiktsmessig å samkjøre mer av den tekniske utdanningen med sivile markedet. FSJ skal fremsende en tilrådning til FD når denne vurderingen foreligger, senest innen utgangen av 2014."

LUFTFORSVARETS TEKNISKE UTDANNING I DAG OG FOR FREMTIDEN - 2013 Anbefalingen

"For å tilfredsstille krav til kvalitet og tilgjengelighet innenfor en akseptabel kostnadsramme, kan det synes nødvendig å ha utdanningen innen egen organisasjon. (...) Kjøp av utdanning er dyrt, uforutsigbart og leveres med en kvalitet som i mange tilfeller er vanskelig å dokumentere. (...) Det er mange og store usikkerheter forbundet med omorganisering, omstilling og innfasing av nytt materiell. For perioden fram mot 2025 kan det synes helt nødvendig å skjerme dagens utdanningsvirksomhet for å opprettholde evnen til å regenerere kompetanse som går tapt underveis, samt å bygge opp nye organisasjoner med personell og riktig kompetanse. Luftforsvaret bør ivareta en god og robust utdanning på systemer som skal videreføres, og bygge opp utdanningskapasitet på nytt materiell under innfasing. Alternativer til geografisk lokalisering av utdanningen bør utredes når Luftforsvaret er ferdig med nåværende omstilling, ettersom det er for tidlig å se alle effektene av denne."

Budskapsplattformen til FMR 2015

"...nødvendig med en ny innretning for teknisk utdanning i Luftforsvaret..."

Prop 151 S (2015-2016) kapittel 6.1.4 Utnyttelse av ledig kapasitet på Værnes – nedleggelse av Forsvarets base på Kjevik

"Faglige og operative behov har veid tyngst i regjeringens forslag. Disse tiltakene gir en bedre utnyttelse av basestrukturen. (...) Den resterende virksomheten på Kjevik effektiviseres og avvikles senest innen 2025 for å minimere kompetansetapet. Dette må ses i sammenheng med mulig sivil utsetting av grunnleggende teknisk utdanning, hvordan man kan søke synergier internt i Forsvaret og hvordan spesialisert utdanning kan samlokaliseres med våpensystemene ute på basene."


Last ned en utskriftsvennlig kopi her.