Norges offisersforbund og Kjevikfakta har skrevet til Forsvarministern og anmodet om å ta Luftforsvarets Skolesenter Kjevik ut av LTP. -"Flytting av LSK til Værnes bør stilles i bero inntil den desentraliserte utdanningsmodellen for teknisk bransje i Luftforsvaret er implementert (F-35 teknisk utdanning ved Ørland hovedflystasjon, red.anm) og evaluert. At Luftforsvaret i sin helhet skal kunne basere teknisk utdanning på ferdig sivil kompetanse (flyfaglinjene på videregående skole) er så ambisiøst at det krever erfaring med at det lar seg realisere før man iverksetter flyttingen. Desentralisert utdanning der skolevirksomhet samlokaliseres med operativ styrkeproduksjon er ikke en anbefalt løsning, både basert på 3 ulike utredninger i Luftforsvaret og Hærens reversering av den desentraliserte utdanningsmodellen for Hærens befalsskole."

/images/ltpbasekart.png

Illustrasjon som viser hvordan Luftforsvarets skolesenter Kjevik blir fragmentert som følge av tiltakene som vurderes i prop 151 S (2015-2016)


Les skrivet fra Norges offisersforbund og Kjevikfakta i sin helhet her.


Etter fremleggelsen av LTP er NOF skeptisk til tallmaterialet som er fremlagt. I direkte flytteutgifter er tallene nedjustert fra 809 millioner til 270 millioner. I tillegg er antatt årlig inntjeningspotensial ved en flytting økt fra 3 millioner i FMR til 35 millioner i LTP. I etterkant har man fått bekreftet av departementet at flytteutgifter i LTP kun tar for seg den første perioden på fire år. Videre utgifter for påfølgende fireårs periode er beregnet til 450 millioner av departementet. I LTP er heller ikke etterslepet på vedlikehold av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) synliggjort. Denne sum alene representerer en utgift på 1.150 millioner kroner for Værnes. Om Forsvarsministeren bevisst underrapporterer utgifter ved Værnes Garnison og overbudsjetterer ved Kjevik er for oss uvisst. Faktum er at man i kalkulasjonene beskriver et fireårsperspektiv på flytteutgifter, men benytter et 20-årsperspektiv på utgifter ved videre drift på Kjevik. Dette gir et uredelig og misvisende kostnadsbilde.

Videre synes det som grunnutdanning er tatt ut av porteføljen til fremtidig utdanning. Dette personellet skal iht. LTP hentes fra de sivile flyfagskolene. Dette blir en tilnærming som blir for enkel. Løsningen ansees å være utilstrekkelig, da kun 1/6 av disse elevene tradisjonelt har vært interessert og blitt funnet gode nok iht. sesjonskrav i Forsvaret. Man vil da få en manko på ca. 30 teknikere pr. år som skal utdannes. Videre har de sivile skolene lavere nivå for å bestå utdanningen enn hva Luftforsvaret har.

Nødvendigheten å samle utdanning er ett av hovedmålene i både FMR og LTP. Dette for å oppnå synergier i utdanningsmiljøet samt oppnå stordriftsfordeler. Stordriftsfordeler oppnås allerede i Forsvaret ved ramme- og innkjøpsavtaler. Det synes derfor merkelig at man velger en utdanningsordning som tar til orde for å fragmentere den tekniske utdanningen, når hele hensikten er å samle denne. En slik ordning vil øke behovet for antall instruktører, som igjen blir en kostnadsdriver. Dette begrunnes med at et samlet skolesenter vil kunne benytte instruktørene i en matriseorganisasjon. Videre vil utdanningen bli meget sårbar, eksempelvis ved tilfeller av sykdom eller annet fravær som medfører at instruktøren ikke kan avholde sin undervisning. Sammenlignbare skoler i utlandet som Canada, Nederland, Sverige og Danmark samt den norske Hæren har gått bort fra utdanning ved operative enheter, og samlet dette i større skolesentre, som på Kjevik. (...) Også i Luftforsvaret har ordning med utdanning på operativ avdeling blitt forsøkt, da ved innfasing av F-16. Dette ble raskt overført til et samlet skolesenter på Kjevik på 1980-tallet grunnet dårlige erfaringer med å ha skoledrift sammen med operative avdelinger. Denne modellen er altså prøvd og forkastet, grunnet dårlige erfaringer.

Da personellet ved skolesenteret er matriseorganisert mht. utdanning, medfører dette at man kostnadsfritt kan drive grunnutdanning på flyfag. Matriseorganisasjonen ved et felles skolesenter vil kunne benytte instruktørenes ferdigheter på tvers av våpensystemene. Ved en desentralisert utdanningsløsning vil denne muligheten opphøre.


Les skrivet fra Norges offisersforbund og Kjevikfakta i sin helhet her.